ايفاد

صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (ايفاد)

صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (ايفاد) به عنوان یکی از مهمترین نتایج کنفرانس جهانی غذا در سال  1974 می باشد و به عنوان یک موسسه مالی بین المللی در سال 1977 و در پاسخ به بحران غذای اوایل دهه 1970 کشورهای ساحلی آفریقا و با هدف توسعه کشاورزی و کمک به کشاورزان روستائی و از بین بردن فقر از طریق واگذاری وام های بلند مدت کم بهره تاسيس گرديد. سرمايه اوليه صندوق با کمک های داوطلبانه کشورهای موسس خصوصا کشورهای عضو اوپک تامين گردیده و  تعداد 176 کشور جهان در این صندوق عضویت دارند و 90 درصد کشورهای عضو  صندوق از کشورهای  کم درآمد   و با درآمد متوسط – پایین هستند.

اهداف صندوق:

” ایفاد” فعالیت‌های خود را به ریشه‌ کن کردن فقر و مبارزه با گرسنگی در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه اختصاص داده‌است. اکثریت فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و معاش‌ آنها به کشاورزی وابستگی مستقیمی دارد از این رو ایفاد فعالیت‌های خود را بر روی  مردم فقیر روستانشین که کم ‌ترین درآمد را داشته‌ اند و با کمبود غذای شدیدی مواجه هستند متمرکز کرده‌است. مهم‌ ترین هدف این سازمان توانمندسازی زنان و مردان فقیر کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به سطح بالاتری از درآمد و امنیت غذایی است.

نماينده دولت جمهوری اسلامی ايران (Governor)

مدیر کل محترم امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امورخارجه  نماینده دولت ج.ا.ایران در اين صندوق می باشد لکن نمايندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بين المللی در رم  تمامی موارد مربوط به صندوق را پيگيری می نمايد.

فعالیت ها و دست آورد های :

 • 9 میلیارد دلار میزان کمک های این صندوق از سال 1978 -2016  بوده است
 • 464 میلیون نفرروستایی از سال 1978 لغایت 2016 از پروژه های  با حمایت ایفاد بهره مند گردیده اند.
 • 97 میلیون نفر زن و مرد ( بطور مساوی) در سال 2016  از خدمات حاصل از حمایت ایفاد بهره مند گردیده اند
 • 1/16 میلیون دلار پس انداز داوطبانه در این صندوق در سال 2016 به میزان بوده و 61 درصد آن به زنان اختصاص داده شده است
 • میزان جاده های ساخته و یا بازسازی شده با حمایت ایفاد در سال 2016 بر 13700 کیلو متر بالغ می گردد.
 • 3 میلیون هکتار زمین از سرمایه گذاری مشترک تحت شیوه های مدیریت پیشرفته قرار دارند
 • 57  هزار هکتار  تحت طرح های آبیاری احیاء / بازسازی  ساخته شده است.
 • 24 میلیون نفر از طریق حمایت این صندوق در سال های 205-2016 از فقر نجات یافته اند.
 • 1037  پروژه  از سال 1987  تا 2016  توسط این صندوق تصویب شده است و این صندوق در 124 کشور جهان  سرمایه گذاری نموده است

 ارکان صندوق:

شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ( ایفاد) بالاترين مرجع سياستگذاری  و تصميم گيری است , هيات اجرائی مسئول اجرای عمومی کارها , تصويب وام و کمک بلاعوض مالی می باشد

– رئيس برای يک دوره 4 ساله انتخاب می گردد که برای دوره  دوم نيز قابل تمديد است .

– انتخابات رئيس با رای مخفی صورت می پذيرد و حداقل دوسوم آراء برای انتخاب رئيس ضروری است.

تعداد آراء هرکشور به تناسب کمکهای پرداخت شده تعيين می شود.

تقسیم بندی کشورهای عضو صندوق:

کشورهای عضو صندوق به سه گروه  لیست A ، لیست B  و لیست C  تقسیم می شوند که به ترتیب در برگیرنده ، کشورهای صنعتی (25 کشور) ،  کشورهای اوپک ( 12 کشور)  و کشورهای در حال توسعه ( 139 کشور) می باشند. جمهوری اسلامی ایران عضو ليست B  يا گروه اوپک  می باشد.

پروژ های مشترک با  بانک کشاورزی ایران :

 • پروژه حمایت از اعتبارات خرد کشاورزی (Micro finance)
 • استفاده از دانش کشاورزان در بهره گیری  از تنوع زیستی در تطبیق محصولات زارعی با تغییرات اقلیمی