بدون گرسنگی

وب سایت مشترک سازمان های بین المللی فائو ، ایفاد و برنامه جهانی غذا (RBAs) برای اشتراک گذاری دید آنها و اصول راهنما برای همکاری بهتر راه اندازی شد. از ویژگی های این وب سایت معرفی همکاری سازمان های مذکور برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و خاصه هدف شماره 2 حذف گرسنگی در جهان است. از آنجائیکه هریک از این سازمان ها وظیفه ای منحصر به فرد در زمینه تخصص فنی، کمک های مالی بین المللی و کمک غذایی را دارا می باشند با همکاری یکدیگر و در کنار گذاشتن این نقاط قوت مکمل میتوانند به کشورهای عضو در ارائه واکنشی مشترک استفاده نمایند.

برای بازدید از سایت مذکور اینجا کلیک کنید.