سفرا و نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در رم

سفرا و نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در رم

 


دکتر محمد حسین عمادی
1396 آقای دکتر محمدحسین عمادی، فعالیت های خود را از سال 1358 و با مسئولیت های میدانی درمسائل  توسعه كشاورزى و تحولات جامعه روستایی ایران از طریق امور مدیریتی و آموزشی و تحقیقاتی آغاز نمود.   ایشان پس از اخذ کارشناسی کشاورزی از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد از دانشگاه

دکتر محمد حسین عمادی