بخش خصوصی

فائو بخش خصوصی را به عنوان یکی از بازیگران عمده در مبارزه با نا امنی غذایی، سوء تغذیه و فقر روستایی می شناسد و بر این باور است که هماهنگی و همکاری فی مابین بخش های دولتی و خصوصی  در  دستیابی به  اهداف راهبردی سازمان  اهمیت بسیار دارد.

همکاری فائو با بخش خصوصی:

بخش خصوصی  متحدی کلیدی در مبارزه با گرسنگی  محسوب می گردد و نقش مهمی را  در ایجاد تحولات دهه اخیر در مدیریت فائو  ایفا نموده است. مشارکت موثر با کلیه نهاد های بخش خصوصی اعم از شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME)، تعاونی ها و سازمان های تولیدی، شرکت های محلی  به بهبود کار فائو در زمینه کشاورزی، شیلات، جنگلداری، مدیریت منابع طبیعی و زنجیره ارزش غذایی از کشاورز تا مصرف کننده  و بهبود مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه کمک می نماید.

  همکاری فائو با بخش خصوصی  یا تعهدات  و ماموریت این سازمان و اهداف و برنامه کاری آن مطابقت  دارد.

چارچوب برنامه  کار کشوری ( Country programmig Framework , CPF)، که توسط دولت ها عضو تهیه می شود،  شرایط ، اولویت ها و نیازمندی های کشور  را در سطح ملی مشخص   و فائو بر اساس آن  استراتژی خود را درسطح ملی به اجرا می گذارد و  این استراتژی زمینه های  تعامل با بخش خصوصی  را نیز تعیین می نماید.

 تعریف بخش خصوصی در فائو:

بخش خصوصی در برگیرنده شرکت ها، کمپانی های تجاری… با هر  اندازه، مالکیت و ساختار ی ، فعال در کلیه بخش های مرتبط  با  غذا، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری از تولید تا مصرف، از جمله خدمات مالی، سرمایه گذاری، بیمه، بازاریابی و تجارت می باشد. سازمان فائو طیف وسیعی از شرکت ها و تعاونی ها تا  بزرگترین شرکت های بین المللی را  تحت عنوان بخش خصوصی  در نظر می گیرد که شامل موسسات مالی خصوصی نیز می گردد؛

نجمن های صنعتی و تجاری و کنسرسیوم هایی مدافع  منافع بخش خصوصی ، دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و بنیادهای بشردوستانه در این تعریف گنجانده نشده است.

هدف  فائو در توسعه  مشارکت با بخش خصوصی :

  • افزایش سرمایه گذاری های مسئولانه و مولد در بخش کشاورزی و بهبود بهره وری زنجیره عرضه و پیشرفت دانش و اطلاعات
  • افزایش کارآفرینی و خدمات توسعه ای (به ویژه انتقال فن آوری) در سطح ملی و در نتیجه اشتغال زائی و تقویت فعالیت های محلی کشاورزی
  • بهبود مدیریت و انتشار دانش از جمله تجارب ، اطلاعات و مهارت ها
  • پیاده سازی شیوه های درآمد پایدار

فائو دو دسته اصلی از مشارکت بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد

همکاری مشترک: این همکاری شامل همکاری فعال بخش خصوصی با سازمان فائو در حمایت از فعالیت ها و مطابق با اولویت های دولت است. چنین مشارکتی می تواند در هر زمینه ای از مشارکت از جمله مهارت های متقابل، تخصص و پشتیبانی متمرکز شود.

کمک های مالی: این مشارکت ها شامل کمک مالی بخش خصوصی به  فائو  با هدف حمایت از برنامه های فائو می باشد  که کمک ی تواند به پروژه ها و برنامه های خاصی اختصاص یابد.

استراتژی فائو برای همکاری با بخش خصوصی