همکاری های جنوب جنوب

 

همکاری های جنوب جنوب

کشورمان در سامانه اینترنتی بخش همکاری های جنوب جنوب فائو (FAO South – South Cooperation Gateway):عضویت دارد. عضویت کشور در این سامانه جهت حضور بیشتر کارشناسان و محققین صاحب نظر کشور در فائو و درعرصه بین المللی بوده و می تواند ظرفیت های علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی و موسسات تحقیقاتی تحت پوشش آن را در سطح بین الملل معرفی نماید . که این اولین گام برای بهره گیری از توانمندی های آکشور برای نیل به امنیت غذایی در سطح جهانی می باشد.

صفحه اصلی سایت همکاری های جنوب جنوب فائو