سیستم اطلاعات بازار محصولات کشاورزی

سیستم اطلاعات بازار محصولات کشاورزی

سیستم اطلاعات بازار محصولات کشاورزی فائو ” Agricultural Market Information System, AMIS” در سال 2011 میلادی توسط وزرای کشاورزی G20 ایجاد گردید.  AMIS با افزایش شفافیت و هماهنگی سازی سیاست های  مرتبط با بازارهای بین المللی به جلوگیری از افزایش غیرمنتظره و قیمت ها، تقویت امنیت غذایی جهانی کمک کرده است. این سیستم اطلاع رسانی جهت شفافیت اطلاعات بازار و هماهنگ سازی سیاست های مربوطه به  چهار محصول کشاورزی گندم، ذرت، سویا و برنج می باشد و اطلاعات مربوط به وضعیت کنونی تولید و چشم اندار آتی بازار این محصولات را با توجه به ذخایر آنها برای هر سال و یک سال آتی  در اختیار قرار میدهد. سیستم  مذکور میتواند پیش بینی بحران های بازار و شوک های حاصل از تغییرات کوتاه مدت را نیز منعکس نماید که قطعا برای تنظیم بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از دیگرمزایای مهم آن دقت و سرعت عمل آن می باشد بنحویکه اطلاعات به هنگام بوده و به طور مستمر بروز می گردد و گزارشات آن از طریق وب سایت به سادگی قابل دسترسی و استفاده از سوی کشورهای عضو می باشد.