پایگاه پایش بهره وری آب و یا WaPOR، که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل توسعه یافته است، یک ابزار است که از داده های ماهواره ای  برای نظارت بر بهره وری از زمین و آب کشاورزی به ویژه در سراسر آفریقا و خاور نزدیک استفاده می کند و هدف از آن کمک به شناسایی شکاف بهره وری آب ، پیشنهاد راه حل برای کاهش این شکاف و کمک  به افزایش پایدار تولیدات کشاورزی و در نتیجه نیل به امنیت غذایی است. علاوه بر این داده های پایگاه به پایداری بیشتر و سازگاری با تغییرات آب و هوایی در عملیات کشاورزی کمک نموده و تاثیر آن بر محیط زیست  و به طور کلی منابع آب شیرین را  کاهش می دهد.

ویدئوی نحوه استفاده از پایگاه