چارچوب کاری جهانی در خصوص کمبود آب در کشاورزی

چارچوب کاری جهانی در خصوص کمبود آب در کشاورزی

چارچوب جهانی  کمبود آب طراحی گردیده است  تا کلیه دست اندرکاران سازمان ها ی بین الملی ،  ملی ، بخش خصوصی در سطح جهان  را برای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت جهانی غذا کمبود آب  دور هم گرد آورد.  هدف از آن  حمایت از توسعه و بکارگیری سیاست ها، استرتژی ها ، برنامه ها و ظرفیت سازی برای سازگاری کشاورزی با کمبود آب است.اطلاعات بیشتر

The Global Framework on  Water Scarcity in Agriculture WASAG