کاهش ضایعات مواد غذایی

کاهش ضایعات مواد غذایی

هر سال حدود یک سوم  از  مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان از بین می رود و ضایع می گردد.  مواجهه با عواقب اجتماعی، اقتصادی و محیطی ناشی از اتلاف و ضایعات مواد غذایی (FLW) با توجه به تاثیر مستقیم و قابل توجه آن بر امنیت غذا و تغذیه، منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی باید بصورت همزمان صورت گیرد. این پلت فرم پیشگیری کاهش اتلاف و ضایعات مواد غذایی در سطح محلی، ملی و منطقه ای را تسهیل می کند.

 

 کاهش ضایعات مواد غذایی

Technical Platform on the

Measurement and Reduction of Food Loss and Waste