اطلاعات آماری بخش کشاورزی

FAOSTAT اطلاعات آماری بیش از 245 کشور  و  منطقه را از سال 1961 تا سال های اخیر بطور رایگان در دسترس قرار می دهد. طیف گسترده ای از داده های آماری از جمله میزان تولیدات کشاورزی (محصولات زارعی و تولیدات دامی و شیلاتی)، آمار بازرگانی هماننده  صادرات و واردات مواد غذایی، شاخص های تعیین میزان امنیت غذایی  (حاصل از نظرسنجی و تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه، میزان توزیع  ناامنی شدید غذایی به کل جمعیت و ….)   ، آمار مربوط به  قیمت محصولات کشاورزی در سطح  تولید کننده ،  شاخص قیمت ها در سطح  تولید و مضرف کنندگان،  آمار جمعیت ، میزان سرمایه گذاری و  وام واگذاری به بخش کشاورزی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و پروفیل آماری سرمایه گذاری کشور ها و همچنین  آمار کشاورزی – محیط زیستی از جمله  داده های  تغییرات آب و هوا، انرژی ، استفاده از کود، زمین، آفت کش ها ، آب و خاک ، تغییرات درجه حرارت ، میزان و شدت انتشارCO2 درهر بخش و بخش کشاورزی و بسیاری از اطلاعات آماری دیگر از طریق این سامانه الکترونیکی قابل دسترسی می باشند.