در جلسه ملاقات آقای دکتر عمادی با  آقای Gilbert F. Houngboریاست صندوق بین المللی توسعه کشاورزی   که در محل صندوق مذکور در رم برگزار گردید زمینه های مختلف توسعه همکاری مورد مذاکره قرار گرفت و با توجه به ظرفیت های بخش کشاورزی کشورمان خصوصا کشاورزی در مقیاس کوچک و سوابق موفق  همکاری  در گذشته ،  تداوم همکاری و گسترش روابط فی مابین مورد تاکید قرار گرفت.