ملاقات  با آقای F. Pythoud سفیر و نماینده دائم سوئیس در فائو

در جلسه دیدار آقای دکتر عمادی با آقای F. Pythoud سفیر و نماینده دائم سوئیس در سازمان های بین المللی مستقر در طرفین ضمن آشنایی در ارتباط با موضوعات مورد  علاقه کشورهای متبوع بحث و گفتگو نمودند و با توجه به اینکه   آقای F. Pythoud  ریاست کمیته کشاورزی  فائو COAG را عهدار می باشد در این دیدار ، سفیر و نماینده کشورمان به عنوان رئیس گروه خاورنزدیک  علاوه بر موضوعات مورد توجه منطقه  موضوع ریزگرده  و کمبود آب  را مورد تاکید قرار داده  و مقرر گردید این موضوعات  در دستور کار بیست ششمین نشست  کمیته کشاورزی  قرار گیرد.