آیا فن آوری های نوین آبیاری باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود؟

مقاله بحث در مورد آبیاری و مدیریت پایدار منابع آب در خاور نزدیک و شمال آفریقا

منطقه خاور نزدیک  و شمال آفریقا (NENA) دارای کمترین منابع آب شیرین نسبت به سایر مناطق جهان است . NENA  که در حال حاضر در معرض کمبود شدید آب قرار دارد در دهه آتی می بایست  با تشدید  این کمبود که ناشی از عوامل جمعیتی، توسعه اقتصادی – اجتماعی ، تغییرات آب و هوایی و …  می باشد مواجه نماید. آبیاری کشاورزی در منطقه که  مصرف بیش از 85 درصد از منابع آب شیرین را بخود تخصیص می دهد چالش های بزرگ  پاسخگویی به نیاز رو به ا فزایش مواد غذایی و حمایت از توسعه اقتصادی در مناطق روستایی  را پیش رو دارد. نتایج  این نشریه نشان می دهد که کاهش مصرف آب از  فن آوری های نوین آبیاریحاصل نخواهد شد بلکه مستلزم  اقداماتی مانند محدود کردن تخصیص آب  و مدیریت پایدار منابع  آب است.

 بیشتر