وضعیت جهانی امنیت غذائی و تغذیه 

آخرین گزارش  وضعیت جهانی امنیت غذائی و تغذیه  فائو حاکی از تشدید ناامنی غذایی در مناطق تحت بحران های ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است و سطح سوء تغذیه در جهان پس از سال‌ها کاهش مداوم بار دیگر افزایش یافته از 777 میلیون نفر در سال 2015 به 815 میلیون نفر در سال 2016 رسیده است. میزان توزیع گرسنگان در جهان 520 میلیون در آسیا، 243 میلیون در آفریقا، 42 میلیون در آمریکای لاتین و کارائیب می باشد. بر اساس این گزارشگرسنگان جهان11 درصد از  کل جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند و تعداد گرسنگان به کل جمعیت در قاره آسیا 11.7 درصد ، آفریقا 20 درصد ( در شرق آفریقا 33.9 درصد) ، در آمریکای لاتین و کارائیب 6.6 درصد است. بیشتر بخوانید