” منظر ها برای زندگی”  رویکردهای  مدیریت منظر برای غذا و کشاورزی پایدار

منظر ها یا Landscapes مجموعه ای از مشخصه های فیزیکی، محیطی، انسانی، اقتصادی، نهادی و فرهنگی و منابع هستند  که  به طور مشترک دارایی و  ظرفیت های یک محیط زیست  را  تشکیل می دهند. کشاورزان، کاربران زمین و آب و دیگر مدیران منابع طبیعی نقش مهمی در شکل دادن و کمک به سلامت منظر های روستایی دارند. رویکردهای یکپارچه همانند  اگرواکو لوژی از  اشتراک مساعی حاصل از  تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم برای  افزایش بهره وری و پایداری بهره می گیرند. بیشتر