جنگل ها و شهرهای پایدار

روز جهانی جنگل ها در فائو شاهد  انتشار 250 امین شماره  نشریه  Unasylva    با عنوان “جنگل ها و شهرهای پایدار” بود.  این مجله که برای اولین بار در سال 1947 میلادی منتشر گردید به حوزه  های مختلف از جمله سیاست های بخش جنگل حفاظت و مدیریت، محصولات ، خدمات ، تجارت و بازار ، آب ، تنوع زیستی ، تغییرات اقلیمی ،  سلامت و نقش جنگل و درختان  در حمایت از کشاورزی  و معیشت  و همچنین نقش آنها در توسعه پایدار  می پردازد. بیشتر