پنجمین جلسه کار گروه فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل (گروه کاری) از 8 تا 10 ماه مه 2018 در مقر FAO در رم برگزار خواهد شد

اعضای این گروه کاری در شانزد همین نشست  کمیسیون در فوریه 2017 انتخاب شدند و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای منطقه خاور نزدیک در این گروه کاری می باشد.  موراد ذیل  در دستور  کار نشست آنی کار گروه  مذکور  قرار دارد:

– بررسی پیشرفت در اجرای ” برنامه اقدامات جهانی در جهت حفاظت، استفاده پایدار و توسعه منابع ژنتیکی جنگل”
– تهیه پیش نویس برنامه  کاری آتی در زمینه استفاده پایدار و حفاظت از میکروارگانیسم ها و منابع ژنتیکی جنگل
– بررسی پیش نویس برنامه راهبردی کمیسیون  برای سال های 2018-2027