گزارش جهانی بحران مواد غذایی سال 2018  Global Report on Food Crises

آخرین گزارش جهانی بحران مواد غذایی حاکی از افزایش سطح گرسنگی حاد در جهان است.در سال 2017 حدود 124 میلیون نفر در 51 کشور جهان در شرایط ناامنی حاد غذایی بسر می برند که این میزان 11 میلیون نفر بیشتر از سال گذشته می باشد. این افزایش تا حد زیادی به تعارض شدید و ناامنی در میانمار، شمال شرقی نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و یمن مربوط می گردد. علاوه براین شرایط خشکسالی دراز مدت نیز به تضعیف متوالی برداشت محصولات کشاورزی در کشورهای تحث تاثیر سطوح بالای ناامنی غذایی و سوء تغذیه که در شرق و جنوب آفریقا قرار دارند، منجر گردیده است. یافته های گزارش مذکور نشان می دهد که بحران غذایی به طور فزاینده ای به دلیل عوامل پیچیده همانند درگیری ها، شوک های شدید آب و هوایی و قیمت های بالای محصولات اصلی غذایی که اغلب بطور همان زمان عمل می کنند، بارز می گردد و نشانگر نیاز فوری به اقدام همزمان و هماهنگ برای نجات جان افراد، معیشت و حل ریشه های علل بحران مواد غذایی می باشد. عامل اصلی نا امنی حاد غذایی در 18 کشور همچنان وجود درگیری هاست که از این تعداد 15 مورد آن به منطقه آفریقا یا خاورمیانه مربوط می گردند. درگیرها دلیل اصلی بسیاری از موارد ناامنی حاد غذایی هستند و 60 درصد کل نا امنی حاد جهانی( 74 میلیون نفر) آز آنها ناشی می گردد. بلایای طبیعی ، به ویژه خشکسالی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی بحران غذا در 23 کشور جهان است که از این تعداد دو سوم آنها در آفریقا قرار دارند . براساس گزارش مذکور بالایای طبیعی عامل ناامنی حاد غذایی 39 میلیون نفر در جهان می باشند. بیشتر