برنامه اقدامات فائو در خصوص مقاومت ضد میکروبی2016-2021

افزایش مقاومت ضد میکروبی جهانی (AMR) تهدیدی بزرگ برای سلامت انسان و حیوان است. این امر به داروهای مدرن پزشکی و دامپزشکی   و  ایمنی غذا و محیط زیست  آسیب وارد می نماید.
آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در درمان بیماری های حیوانات و گیاهان بازی می کنند. استفاده از آنها برای امنیت غذایی و رفاه بشر و حیوانات ضروری است با این حال، سوء استفاده از این داروها، همراه با ظهور و گسترش میکروارگانیسم های ضد میکروبی، انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد. بیشتر