نشست مذکور از تاریخ 25 لغایت 27 ژوئیه در مقر  فائو در رم برگزار می گردد و اعضای گروه کار  مذکور   در طی شانزد همین نشست کمیسیون  منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی در ژانویه 2017 انتخاب گردیدند و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای این کمیته در منطقه خاور نزدیک است.بررسی  پیشرفت در اجرای دومین برنامه جهانی اقدام در زمینه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، وضعیت و روند سیاست های بذر  و  پیش نویس اصلاح شده دستورالعمل های داوطلبانه در مورد حفاظت و استفاده از ارقام  مورد استفاده کشاورزان  در  سطح ملی از جمله موارد مربوط به دستور کار نشست مذکور خواهد بود.  علاوه بر این  در تاریخ 24 ژوئیه یک گفتمان غیر رسمی در مورد مشارکت جامعه بانک های بذر  در شبکه جهانی مدیریت منابع ژنتیکی گیاهی برای مواد غذایی و کشاورزی برگزار خواهد گردید.

برای دسترسی به کلیه اطلاعات نشست اینجا کلیک کنید