ایجاد مشارکت قوی تر برای سازگاری – فرصت های مشارکت بیشتر فائو در تحقق
اهداف بشردوستانه  برای دانلود اینجاکلیک کنید.