بر اساس گزارش اخیر فائو درگیری های جاری و حوادث طبیعی مربوط به تغییرات اقلیمی باعث افزایش سطح  ناامنی شدید غذایی در جنوب آفریقا و خاورنزدیک  و در نتیجه  نیاز به کمک های بشردوستانه در این مناطق گردیده است. 39 کشور جهان، که تعداد سی ویکی از آنها در آفریقا، هفت در آسیا و یکی در  منطقه کارائیب (هائیتی) قرار دارند،  به کمک های غذایی خارجی نیازمندند؛  گزارش فائو تحت عنوان “چشم انداز محصولات;کشاورزی و شرایط غذایی ” بیانگر بدون تغییر ماندن میزان تولید محصولات نسبت به سه ماه پیش می باشد ،فائو اشاره می کند که درگیری های طولانی، مهاجرت و رویدادهای تغییر شدید آب و هوایی همچنان مانعدسترسی به غذا برای میلیونها نفر از مردم آسیب پذیر است.جنگ های داخلی و مهاجرت جمعیت باقی مانده از علل اصلی عدم امنیت غذایی در شرق آفریقا و خاور نزدیک است، در حالی که خشکسالی  موجب کاهش تولید غلات در جنوب آفریقا گردیده است.

براساس پیش بینی های اخیر فائو  میزان تولید غلات در سال 2018 بر 2587 میلیون تن بالغ می گردد که پایین میزان در سه سال گذشته و 2/4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. میزات غلات تولید شده در 52 کشور کم دراند در سال 490 میلیون تن پیش بینی می شود که 19 میلیون تن بالاتز از میزان متوسط تولید در 5 سال اخیر می باشد. بیشتر