برای دانلودآخرین گزارش  وضعیت آفت ملخ صحرائی  اینجا کلیک کنید.