طی چهل و ششمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا  آخرین گزارش وضعیت مواد غذایی و کشاورزی طی مراسمی معرفی گردید. گزارش سال 2019 تخمین های جدیدی را  از اتلاف مواد غذایی در جهان  از  مرحله برداشت محصول تا سطح خرده فروشی آن ارائه نموده  به تجزیه و تحلیل جامع از نقاط بحرانی اتلاف  غذا در زنجیره های خاص  عرضه و نمونه هایی از اقدامات مناسب برای کاهش مؤثر  آن می پردازد. برای دانلود اینجا کلیک کنید.