سیاست گذاران با عدم قطعیت های  موجود در پیرامون تأثیر کوید 19  بر مواد غذایی ،  عرضه ، تقاضا و تجارت آن و شناسایی  و تعیین مناسب ترین راه اقدام برای جلوگیری از تبدیل بحران اپیدمی به یک بحران غذایی  مواجهه هستند. در واقع ، شیوع بیماری می تواند از طریق کانال های مختلف  بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد که کاهش نیروی کار و کارگران  فصلی از آنجمله است. براساس نشریه فائو تحت عنوان “بازارها و تجارت محصولات کشاورزی : سیاستگذاری در دوران کوید 19” ، اقدامات سیاستگذاری باید بر رفع مشکلات واقعی تقاضا و عرضه تأثیر داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و هماهنگی با شرکای تجاری در این زمینه بسیار مهم است.  بر همین اساس خاطر نشان شده است که تجربیات ناشی از بحرانهای گذشته نشان داده است که اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاری برای حمایت مستقیم  از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حائز اهمیت می باشد. در این زمینه ، پیروی از دستورالعمل های بین المللی در مورد راهروهای مسافرتی و تجاری ایمن می تواند به عملکردی در زنجیره های تأمین مواد غذایی ، کاهش مشکلات مربوط به تأمین مواد غذایی و ارتقاء امنیت غذایی کمک کند. برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید.