در پی همه گیری جهانی ، کرونا ویروس ، کشورهای جهان  در حال اتخاذ تدابیری برای متوقف سازی شیوع این ویروس می باشند.چنین اقداماتی می توانند عواقب ناخواسته را برای امنیت غذایی ، از جمله در دسترسی ، استفاده و ثبات منابع غذایی در سطح جهانی ، ملی و محلی  به همراه داشته باشند. بنابراین ، کشورها باید در اتخاذ چنین اقداماتی حفظ حق بشر  برای دسترسی به مواد غذایی رادر نظر بگیرند تا  از کمبودهای احتمالی مواد غذایی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین آنها جلوگیری شود.  در این راستا فائو یکسری توصیه های حقوقی ارائه داده است که  این توصیه ها می بایست  در چارچوب های قوانین  اعمالی از سوی کشورها در تلاش به پاسخگویی به شرایط ایپدمی مد نظر قرار گیرد.  توصیه ها ی حقوقی مذکور کمک می کند تا تاب آوری معیشت کشورها  که در این شرایط بحران مورذ تهدید قرار گرفته و خطری جدی برای امنیت غذایی می باشد افزایش یابد.

برای دسترسی به اطلاعات منتظر شده فائو در این زمینه اینجا کلیک کنید.