گزارش های اولیه  پس از شیوع کوید 19 نشان داد که این ویروس از یک حیوان زنده منش گرفته است و کاهش مصرف غذاهای دریایی در بعضی از کشورها گزارش شده است  که تا حدودی به دلیل تصورات غلط در مورد خطر ویروسی عامل ایجاد کننده سندرم حاد تنفسی شدید است. این مقاله حاصل مطالعات گروهی از متخصصان آبزی پروری، شیلات ، ایمنی غذا و دامپزشکان  برای بررسی خطر کوید 19 بر بهداشت و سالم بودن آب بوده و  ماهیان (از جمله کپور ، گربه ماهی ، گروپ ، ماهی قزل آلا و…) ، سخت پوستان( خرچنگ ، ​​میگو آب شیرین ، میگو و…) و  دوزیستان  در این مبحث گنجانده شده است.بیشتر