بیماری همه گیر  کوید 19 وضعیت اضطراری بی سابقه و تهدید جدی بی سابقه  است و بخش های کلیدی جامعه  را که  به امنیت جهانی غذا ، تغذیه و معیشت جهانی از جمله بخش دام کمک می کنند را تحث تاثیر قرار می دهد.  در حالیکه ارزیابی تأثیرات کوید 19 در بخش دامداری هنوز  ممکن نگردیده است ، اما مشاهدات فعلی نشان دهنده اختلال در زنجیره های ارزش دام است. درس های اپیدمی های گذشته نشان می دهد که این اختلالات به همراه پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آنها به احتمال زیاد در حال رشد می باشند و  به سرعت می توان اقدامات لازم را برای محافظت از این بخش و فعالیت ها ، خدمات و محصولات  مربوطه انجام داد.  در این راستا نشریه  فائو تحت عنو ان کاهش تاثیرات کوید 19 در بخش دامداری، بر اساس شواهدی از بحران فعلی و اپیدمی های گذشته ، تاثیرات مشهود و احتمالی کوید 19 را بر بخش دامداری شرح  داده است. این تأثیرات مهم در  بخش های مختلف تولید ، فرآوری ، حمل و نقل ، فروش و مصرف دام و همچنین عواقب آن بر فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار مردم متمرکز گردیده است و در نهایت به طور خلاصه نمونه هایی  از پاسخ ها و گزینه های سیاستی مورد نظر سیاست گذاران ملی برای کاهش تأثیر کوید 19 بر  بخش دامداری را مورد بررسی قرار داده است. برای دانلود نشریه  اینجا کلیک کنید.