مناطق روستایی بسیار کمتر آماده مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بحران ناشی از اپیدمی هستند. از 734 میلیون فقیر  قبل از بحران کوید 19 ، 80 درصد در مناطق روستایی زندگی می کنند. از این تعداد ، 76 درصد در بخش کشاورزی کار می کنند. روستا نشینان  از دسترسی کمتری به بهداشت و درمان کافی ، خدمات بهداشتی ، آموزش ، اینترنت و فناوری ارتباطات ، حمایت اجتماعی و زیرساخت های عمومی برخوردارند و شرابط اپیدمی این نقصان را شدت می بخشد. نشریه فائو در  نحوه  سیاست گذاری و حمایت از روستائیان توصیاتی را ارائه  داده است . برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید. بیشتر