اگرچه بخش جنگل به طور سنتی به عنوان انعطاف پذیر تر ین بخش دیده می شود به این دلیل که چرخه برداشت طولانی تری از سایر کالاها دارد، سهم گسترده تر و چند جانبه این بخش در جهت نیل به اهداف توسعه بیانگر  نقش اصلی جنگل ها در بهبود اجتماعی و اقتصادی پس از بحران  میباشد.

فائو طی نشریه ای برخی از تأثیرات بحران کوید 19 بر جنبه های توسعه امرتبط با بخش جنگل ، با تأکید ویژه بر تأثیرات در تولید و تجارت محصولات جنگلی ، ارائه گردیده است.این مجموعه یک سری از توصیه ها را به عنوان مبنایی برای توسعه سیاست های پس از بحران ، پیشنهاد می کند و بر فرصت های بالقوه برای بهره برداری از پیشرفت های حاصله تا کنون متمرکز گردیده است ، تا اطمینان حاصل شود که چند دهه از پیشرفت ها مسیر برعکس را پیش رو نگیرد.  برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید