ویدئو کنفرانس گروه خاور نزدیک با دفتر منطقه ای فائو در قاهره

ویدئو کنفرانس گروه خاور نزدیک با دفتر منطقه ای فائو در قاهره جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه منطقه ای خاور نزدیک فائو ضمن حضور در ویدئو کنفرانس گروه مذکور با دفتر منطقه ای فائو در قاهره که در تاریخ 5 فوریه ( 16 بهمن ماه سال جاری) در ارتباط با دستور کار سی...

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو

تقدیم رسمی اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی به مدیر کل فائو   جلسه تقدیم اعتبار نامه جناب آقای دکتر عمادی، سفیر و نماینده محترم ج.ا.ایران نزد سازمانهای بین المللی غذا وکشاورزی مستقر در رم 16 روز دوشنبه 3 بهمن ماه  سال جاری(23 ژانویه 2018 میلادی) با گرفتن عکس...
ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم چین در فائو   در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با  سفیر  و نماینده کشور چین در سازمان های بین المللی مستقر ضمن گفتگو در خصوص مواضع کشوری در سازمان های بین...

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم هلند در فائو

ملاقات دو جانبه با سفیر و نماینده دائم هلند در فائو   در جلسه  ملاقات  دو جانبه  آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشورمان  با آقای  Hoogeven سفیر  و نماینده دائم کشور هلند  در سازمان های بین المللی مستقر در رم   که...