برگزاری نهمین نشست کارگروه  فنی بین الدول منابع ژنتیک  گیاهی

نشست مذکور از تاریخ 25 لغایت 27 ژوئیه در مقر  فائو در رم برگزار می گردد و اعضای گروه کار  مذکور   در طی شانزد همین نشست کمیسیون  منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی در ژانویه Continue reading

بیشتر بخوانید
پنجمین جلسه گروه کار فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل

پنجمین جلسه کار گروه فنی تخصصی بین المللی منابع ژنتیکی جنگل (گروه کاری) از 8 تا 10 ماه مه 2018 در مقر FAO در رم برگزار خواهد شد

اعضای این گروه کاری در شانزد همین نشست  کمیسیون در Continue reading

بیشتر بخوانید