این اجلاس در سراسر جهان برگزار می شود تا مدیران محلی به درک چگونگی بکارگیری فن آوری ها برای رشد اقتصادی و ایجاد تغییر مثبت در کشور خودشان بپردازند. ابن کنفرانس های دو روزه است  یک کاتالیزور برای تسریع در فرهنگ محلی نوآوری  می باشد  و به عنوان سکویی برای  کسانی است که بر روی طرح های تأثیرگذاری کار و فعالیت می کنندبیشتر