سیاست های اضطراری مرتبط باکوید 19 در پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری و تجزیه تحلیل سیاست های غذا و کشا ورزی فائو

در پی شیوع اپیدمی کوید 19 اطلاعات مربوط به اقدامات و سیاست های غوری اجرائی  توسط دولت ها در پایگاه اطلاعاتی تصمیمگیری، تجزینه و تحلیل سیاست های غذا و کشاورزیی قابل دسترسی می باشد. پایگاه اطلاعاتی اطلاعات مربوط به سیاست های ملی  با بهره گیری از داده  های پایه این پایگاه را  ارائه می دهد.این بانک اطلاعاتی حاوی بیش از 10000 تصمیم  در سیاست ملی و 2،000 چارچوب سیاست ملی برای 100 کشور در سراسر جهان است که از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و داده ها جمایت می کنند. برای ورود به این پایگاه اطلاعاتی اینجا کلیک کنید