در بیست و ششمین نشست کمیته کشاورزی در روز جاری آقای دکتری عمادی به ریاست کمیته کشاورزی برای دوره دوساله 2018-2020 منصوب گردید. این کمیته که در سال 1972 تاسیس گردیده است از ارگان های مدیریتی و تصمیم گیری فائو بوده و  دارای 125 کشور عضو می باشد و انتخاب نماینده کشورمان  به عنوان رئیس  کمیته کشاورزی از سوی گروه خاورنزدیک صورت پذیرفت و  در طی  نشست کمیته مورد نصویب قرار گرفت.