سخنرانی آقای دکتر عمادی در اولین وبینار تنوع زیستی خاک

سخنرانی آقای دکتر عمادی در اولین وبینار  تنوع زیستی خاک

اولین وبینار تنوع زیستی خاک : راه حلی مبتنی بر طبیعت  توسط بحش مشارکت جهانی حاک  فائو  در تاریخ 22 ماه مه مضادف با  روز جهانی تنوع زیستی برگزار گردید براساس دعوت به عمل آمده از شوی  معاون مدیرکل فائو در یربخش آب و خاک این سازمان آقای دکتر عمادی یه عنوان یکی از سخنرانان افتتاحیه در این نشست حضور داشتند. این وبینار بخشی از برنامه سالانه اختصاص داده شده به تنوع زیستی خاک بود که  با موضوع “زنده نگه داشتن خاک ، حمایت  از تنوع زیستی خاک” با هدف بحث در مورد وضعیت جهانی ، شکاف ها و مزایای متعدد تنوع زیستی خاک به عنوان عامل اصلی  حفظ زندگی درسیاره زمین برگزار گردید.

تنوع زیستی خاک نقش اساسی در عملکرد اکوسیستم های زمین دارد. خاک به طور گسترده به عنوان یک منبع بزرگ تنوع زیستی جهانی شناخته می شوند و حداکثر 90٪ ارگانیزم ها در اکوسیستم های زمینی بخشی از چرخه زندگی خود را در زیستگاه های خاک می گذرانند. علاوه بر بهبود شرایط خاک برای رشد مواد غذایی سالم و مغذی ، تنوع زیستی خاک در بسیاری از خدمات اکوسیستم های دیگر مانند تثبیت گازهای گلخانه ای و کنترل شیوع بیماری های گیاهی ، حیوانی و انسانی نقش دارد. تنوع زیستی خاک منبع اصلی منابع ژنتیکی برای نوآوریهای بیوتکنولوژیکی و پزشکی است. با این حال ، از بین رفتن تنوع زیستی خاک یکی از مهمترین تهدیدات خاک در بسیاری از مناطق جهان به حساب می آید. علیرغم پیشرفت عظیم علمی تا به امروز ، حمایت و نظارت از منابع خاکی در سطح ملی و جهانی با چالشهای پیچیده ای روبروست کهطراحی و اجرای سیاستها و اقدامات در  این زمینه را محدود می کنند. بیشتر

این وبینار در روز جهانی تنوع ریستی  برگزار شد. برای آگاهی و  درک اهمیت  تنوع زیستی و مشکلات  مربوطه  روز 22 ماه مه را از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تنوع زیستی اعلام گردیده است.  بیشتر