اولین ویدئو کنفرانس  مدیرکل فائو در خصوص ارائه گزارش اقدامات فائو  در زمان اپیدمی COVID 19   با حضور 192  نفر از 180 کشور جهان  در تاریخ 8 آوریل 2020 ( 20 فروردین ماه سال جاری)  برگزار شد. در این جلسه که  آقای دکتر محمد حسین عمادی به عنوان سفیر و نماینده کشورمان نیز حضور داشت سخنان مدیرکل فئو بر حول سه محور ذیل متمرکز بود:

  • پیشرفت کارهای فائو از زمان آخرین نشست شورا در دسامبر سال 2019
  • خلاصه ای از اقدامات پیشگیرانه فائو در مواجهه  با Covid 19
  • چشم انداز فائو از تاثیرات ایپدمی موجود بر امنیت غذایی

در ابتدای این جلسه دکتر چو دانگ یو مدیر کل فائو با تقدیر از حضور مجازی حاضران در این نشست ویدئویی که به دلیل محدودیت های حاصل اپیدمیCOVID 19 صورت گرفته بود ضمن لزوم توجه به این محدودیتها روش حاضر در برگزاری این نشست را نوعی همکاری جمعی در فائق آمدن بر این محدودیت ها قلمداد نمود که میتواند به توسعه شیوه های نوین کار در آینده منجر شود.

در رابطه با محور های این نشست ، وی با اشاره  به ایجاد دفاتر مختلف در رابطه با کشورهای کمتر توسعه یافته  و کشورهای کوچک جزیره ای  و موارد دیگر در فائو ، از دیگر  اقداماتی که برای پیش گیری از اپیدمی  موجود در ساختمان فائو خصوصا برای حفظ امنیت پرسنل  صورت داده  نام برد که  بر سه  اصل  مدیریت ، برنامه ریزی  و ارتباطات استوار بوده  و کلیه این اقدامات براساس  هماهنگی با کل بدنه سازمان ملل  متحد و دبیرکل آن و به منظور  هماهنگی و سازگاری سیستم  با وضعیت موجود  صورت پذیرفته است.وی افزود ، بر همین اساس فائو  تلاش نموده  تا روش و شیوه های کار در این سازمان را متناسب با شرایط موجود  تغییر دهد.در ارتباط با تاثیرات اپیدمی جدید بر امنیت غذایی، فائو در تلاش است با توجه به نوع تاثیرات از نظر اقتصادی و اجتماعی ،  پیامدهای ناشی از آن را محدود نماید. بر همین اساس اقدامات  فائو بر مسائلی همچون تاثیر اپیدمی بر زنجیره  ارزش غذایی و جوامع محروم  و تولید غذا متمرکز گردیده  که آن را به 5 محور می توان تقسیم کرد:

  • توجه به سلامتی
  • استفاده بهینه از اطلاعات موجود
  • انتخاب بهترین سیاست اجرائی
  • توجه به نیاز غذایی جهان و تولید در  آن
  • گسترش شوک به کشورهای جنوب (کم درآمد)

وی با اشاره به هریک از موارد فوق و ارائه نمونه ای از تلاش های فائو، لزوم تلاش اعضای فائو برای همکاری و توصیه به افزایش تولید مواد غذایی را در هریک از کشورها ی عضو راه حلی برای رسیدن به امنیت غذایی خصوصا در شرایط موجود دانست.

برای مشاهده پاورپوینت ارائه ای در نشست اینجا نشست کلیک کنید.

برای مشاهده ویدوی اقدامات فائو در مقر اصلی این سازمان برای  حفظ سلامت کارکنان در مقر اصلی این سازمان اینجا کلیک کنید