هشتمین  نشست مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک (GSP) به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع اپیدمی بصورت مجازی ( با استفاده از اپلیکشن ZOOM ) برگزار خواهد گردید  که دستور کار ، کلیه اطلاعات و ثبت نام آنلاین جهت  حضور از طریق لینک ذیل در دسترس می باشد:

http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/plenary-assembly/eight-session-2020/en/