کمیته برنامه فائو با حضور نمایندگان کشورهای عضو   از جمله آقای دکتر عمادی  نماینده جمهوری اسلامی ایران  به عنوان عضو  کمیته و  رئیس کمیته کشاورزی فائو   از تاریخ 12 لغایت 16 نوامبر در  مقر فائو در رم  برگزار گردید. این نشست پنج روزه  قبل از نشست شورای فائو  و برای کمک به این شورا در انجام وظایف خود در زمینه توسعه و اجرای برنامه فعالیت های  سازمان برگزار می گردد.  بازبینی  برنامه کار  میان مدت سال های 2021-2018  فائو  و اولویت های حاصل از نشست های کمیته های  تحصصی برگزار شده، ارزیابی  کمک فائو برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای دستیابی به کشاورزی پایدار، گزارش  عملکرد ارزیابی فائو  ، گزارش    ارزیابی کمک مالی سازمان فائو به هدف راهبردی شماره 5 تحت عنوان افزایش تاب اوری معیشت در شرابط بحران ، گزارش های نتایج کنفرانس ریشه کن سازی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک و  برنامه اقدام فائو در ارتباط با مقاومت ضد میکروبی ، از جمله موارد دستور کار نشست مذکور می باشد.

گزارش یکصدو بیست و پنجمین نشست کمیته برنامه

کلیه اسناد  و گزارش های ارائه ای به نشست