جناب آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان در فائو در جلسه رسمی بیست و ششمین نشست کمیته کشاورزی به وضع تحریم های یکسویه بر تجارت ازاد محصولات کشاورزی کشور و  اثرات زیانبار  آن در  بهره وری بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان  تاکید کرد و درخواست نمود تا این موضوع توسط فائو و سایر مجامع بین المللی متعکس گردد.  علاوه بر این محدودیت منابع آب و تاثیر مخرب ریزگردها بر بهره وری کشاورزی نیز از سوی ایشان مطرح و در دستور کمیته کشاورزی قرار گرفت.