تأثیر کوید 19 بر امنیت غذایی و تغذیه در آسیا : ساخت سیستم های غذایی مقاوم تر

بیماری همه گیر COVID-19 تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تغذیه غذایی است. آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر ، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به مواد غذایی را تهدید می کند. کاهش درآمد ممکن است باعث شود مواد غذایی ، به ویژه غذای مغذی ، برای برخی ، به ویژه فقرا ، مقرون به صرفه تر باشد. اختلال  و خرابی احتمالی سیستم های بازاریابی ، لجستیک و تجارت می تواند در بعضی مواقع باعث شود مواد غذایی در بعضی از مناطق غیرقابل دسترسی باشد وممکن است گرسنگی و سوء تغذیه  افزایش یابد.

 فائو در نشریه خود تحت عنوان” تاثیر کوید 19 بر امنیت غذایی و تغذیه در آسیا : ساخت سیستم های غذایی مقاوم تر”  وضعیت فعلی رامورد ارزیابی قرار داده، نمونه هایی از چگونگی تلاش دولت ها و سایر ذینفعان در ایجاد سیستمهای غذایی مقاومتر را بیان نموده است. برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید