بهبود مدلهای تجاری برای حفاظت از شرکت های مواد غذایی در دوران کوید 19

در سراسر جهان ، بحران ناشی از کوید 19 توانایی شرکتهای تجاری برای ادامه به طور معمول تجارت  را به خطر انداخته است و در برخی موارد بقای برخی شرکت ها پس از بحران ، به ویژه مشاغل کوچک متشکل از بنگاه های کشاورزی ، بازرگانان و تولید کنندگان مواد غذایی  و توزیع کنندگان و خرده فروشان در زنجیره های غذایی را تهدید می کند. فائو در نشریه تنظیم مدلهای تجاری برای حفظ شرکت های بخش مواد غذایی در دوران کوید 19 بطور مختصر بر نقش اساسی که این شرکت ها  را در حفظ عملکرد سیستم های غذایی در طول بحران  متمرکز گردیده است و برای ارائه پیشنهادات   وزارتخانه ها ، نهادهای عمومی ، انجمن های صنایع غذایی ، ارائه دهندگان خدمات به مشاغل محلی و اتاق های بازرگانی را هدف قرار می دهد. بیشتر