توصیه های فائو برای جلوگیری از افزایش نابرابری ناشی از کوید 19

تأثیر مستقیم کوید 19  عوارض ناشی از مرگ و میر و افزایش سرعت  و  فشار بر خدمات  درمانی  است. علاوه بر این اقدامات مهار  تأثیر کوید 19  بطور غیرمستقیم و  از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز ویرانگر بوده است و  دستیابی به دستور کار 2030  از جمله اهدف توسعه پایدار 1 ، 2 و 10   یعنی  فقر ، امنیت غذا و نابرابری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. نابرابری  بین کشورها و در داخل کشورها به شدت تحت  تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیماری همه گیر بدتر می شوند. درحالیکه ، افزایش نابرابری اجتناب ناپذیر است، نهادهای ملی ، سیاستی و سیاست گذاری ها می توانند هم در رفع نابرابری های موجود و هم در دستیابی به پاسخی عادلانه تر به تأثیرات آنی و طولانی مدت بیماری همه گیر COVID-19 نقش اساسی داشته باشند. نشریه فائو مجموعه ای از توصیه های کلی و سیاسی را برای کمک به جلوگیری از افزایش نابرابری در طول و بعد از همه گیری COVID-19 ارائه می دهد. کشورها را ترغیب می کند تا در کاهش نابرابری ها اولویت بندی کنند و رویکردی میان مدت و بلند مدت را برای رفع نابرابری های موجود اتخاذ نمایند تا از اطمینان حاصل گردد که بهبود اقتصادی موجب  کاهش فقر ناشی از COVID-19  خواهد گردید. بیشتر