تولید پایدار محصولات زراعی و کوید 19

مسیر بلند پروازنه تعیین شده توسط اهداف توسعه پایدار  حتی قبل از آغاز ایپدمی جهانی کوید 19 نیازمند  تلاشی هماهنگ برای  پایدار ماندن و حرکت در مسیر  نیل به این اهداف بود. اکنون با بروز بحران کوید19 زمینه هایی که تاکنون برای نیل به دستور کار 2030  فراهم شده بودند به طور بنیادی تغییر کرده و ریسک جدی از بین رفتن دستاوردهای خاصله طی سالهای اخیر  وجود دارد. در این شرایط فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار چامعه بیشترین اثرات منفی ناشی از این بحران را متحمل می شوند و کشاورزان و خرده فروشان در حوزه جمعتی  آسیب پذیر می باشند. سند “تولید پایدار محصولات زراعی و کوید 19” فائو جهت بهره گیری سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشورهای در حال توسعه است که امنیت غذایی و تغذیه در آنها به فعالیت صدها میلیون کشاورز خرده مالک بستگی دارد منتشر گردیده است که  یک راهنما در مورد اقدامات عملی برای کاهش اثرات همه گیر کوید 19 بر تولید محصولات زراعی و حمایت از سیستم های غذایی پایدار ، و درنهایت تقویت تاب آوری مؤسسات و زیرساخت ها و اطمینان از عرضه  مواد غذایی بی خطر و مغذی است. برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید.