خط مشی پیشنهادی فائوبرای استمرار جریان نهاده های کشاورزی در دوران مواجهه باکوید 19

بیماری همه گیر کوید 19 خطرات قابل توجهی را برای زنجیره های عرضه نهاده های بخش کشاورزی به همراه دارد و می تواند دسترسی و در دسترس بودن این نهاده ها ، از جمله بذر ها ، کودها و سموم دفع آفات و همچنین نیروی کار این بخش  را تحت تأثیر قرار دهد. به همین ترتیب ، اختلال در عرضه و تقاضای نهادها تأثیرات متفاوتی در خارج و داخل کشورها خواهد داشت و بسته به نوع تاثیات نیازمند پاسخ گویی از طریق سیاست گذاری مختلف دارد. فائو در نشریه خود تحت عنوان خط مشی برای تدام جریان نهاده های بخش کشاورزی در دوران کوید 19 بطور مختصر ، پیامدهای سیاستی ناشی از تأثیرات بیماری همه گیر کوید 19 در بازار نهادهای محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار داده  و توصیه های  مربوط به سیاستگذاری  برای کاهش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت  را ارائه می دهد. بیشتر