سفیر و نماینده دائم ج.ا.ایران همراه با سفرای سه قاره دیگر جهان (اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا) به مناسبت شروع فرآیند انتخاب مدیرکل فائو پیام مشترکی را در خبر گذاری های جهان منتشر کردند که درخواست های اصلی و مشترک کشورهای عضو از سکاندار جدید فائو  را بیان می کند:

سال 2019 برای تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی بسیار مهم است چراکه در این سال  مدیرکل بعدی   سازمان خواربار و کشاورزی ملل متخد انتخاب خواهد شد. انتخاب مدیر کل جدید فائو در چگونگی مواجهه با  افزایش گرسنگی تعیین کننده است و چهار نفر از نامزدهای این سمت از چین، فرانسه، گرجستان و هند  می باشند. این انتخابات که در ماه ژوئن در طی کنفرانس فائو برگزار می گردد و  نتیجه آن جهت، ارتباط و اثربخشی سازمان در مقابله با تهدیدات پیچیده برای بهره وری کشاورزی و سیستم های غذایی جهانی تعیین  و برنامه ریزی بلند پروازانه 2030 برای توسعه پایدار تعیین کننده است.

در این ارتباط آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده  دائم کشورمان  به همراه  3 نماینده دیگر از کشورهای عضو مقاله ای را تحت عنوان ” دستیابی به گرسنگی صفر : یک پیام به مدیر کل آتی فائو” ارائه نمودند. بیشتر

متن خبر