دومین سمینار بین المللی یک روزه خشکسالی و کشاورزی در تاریخ 17 ژوئن در مقر فائو در رم برگزار شد. در این سمینار، ابزارها، سیاست ها و بهترین شیوه های  حمایت از کشور ها و کشاورزان برای آماده شدن و تاب آوری در برابر خشکسالی ارائه گردید. این سمینار نشان داد که چگونه ارزیابی و نظارت بر منابع آب از طریق استفاده از فن آوری های نوین می تواند آسیب پذیری جوامع روستایی را کاهش دهد.  این رویداد به نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی، موسسات علمی و پژوهشی و بخش خصوصی اختصاص داشت.

اهداف سمینار معرفی و  به اشتراک گذاری دانش  و  فن آوری های جدید ، بهترین شیوه  ها برای افزایش تاب آوری در برابر خشکسالی ، مشارکت و ظرفیت سازی برای مشارکت چند جانبه برای شیوه های مدیریت یکپارچه برای آمادگی  در مقابل خشکسالی و مقابله با تخریب زمین ها در بخش کشاورزی. ارتقاء  محیط های مناسب برای حمایت از دسترسی  کشاورزان  به اطلاعات عملی برای  پایداری و افزایش تاب آوری. معرفی  WaPOR، پورتال FAO برای نظارت بر بهره وری آب از طریق دسترسی آزاد داده هایی ارسالی از راه دور. بیشتر