روز جهانی تنوع زیستی

روز جهانی تنوع زیستی

برای آگاهی و  درک اهمیت  تنوع زیستی و مشکلات  مربوطه  روز 22 ماه مه  از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تنوع زیستی اعلام گردیده است.  به همین مناسبت در این زوز وب بیتاری در خصوص تنوع زیستی خاک  در فائو در دست برگزار است. که بر اساس دعوت به عمل آقای دکتر عمادی یکی از سخنرانان افتتاخیه این نشست که بصورت وبینار برگزار می گردد می باشد.

تنوع زیستی خاک نقش اساسی در عملکرد اکوسیستم های زمین دارد. خاک به طور گسترده به عنوان یک منبع بزرگ تنوع زیستی جهانی شناخته می شوند و حداکثر 90٪ ارگانیزم ها در اکوسیستم های زمینی بخشی از چرخه زندگی خود را در زیستگاه های خاک می گذرانند. علاوه بر بهبود شرایط خاک برای رشد مواد غذایی سالم و مغذی ، تنوع زیستی خاک در بسیاری از خدمات اکوسیستم های دیگر مانند تثبیت گازهای گلخانه ای و کنترل شیوع بیماری های گیاهی ، حیوانی و انسانی نقش دارد. تنوع زیستی خاک منبع اصلی منابع ژنتیکی برای نوآوریهای بیوتکنولوژیکی و پزشکی است. با این حال ، از بین رفتن تنوع زیستی خاک یکی از مهمترین تهدیدات خاک در بسیاری از مناطق جهان به حساب می آید. علیرغم پیشرفت عظیم علمی تا به امروز ، حمایت و نظارت از منابع خاکی در سطح ملی و جهانی با چالشهای پیچیده ای روبروست کهطراحی و اجرای سیاستها و اقدامات در  این زمینه را محدود می کنند. بیشتر