مراسم روزهای زمین و آب منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا  از تاریخ 31 مارس لغاین 4 آوریل 2019  در شهر قاهر  در مصر برگزار شد. هدف از این نشست  بررسی پیشرفت خاصله در زمینه رسیدگی به کمبود آب در منطقه، تقویت و  تبادل دانش و تجربه  فی مابین  کشورهای عضو  و نقشه راه پیش رو  با  مد نظر قرار دادن درس های آموخته ، چالش های  و فرصت های توسعه  پایدار بود.

 در طی این مراسم اولین نشست مشترک وزرای کشاورزی و آب  منطقه خاورنزدیک برای مواجهه با چالش های  آب و خاک  در منطقه   نیز در تاریخ 15 فروردین ماه  سال  جاری (4 آوریل 2019 )   برگزار و در خاتمه آن بیانیه ای  توسط وزرا  تهیه و ارائه  گردید. در بیانیه مذکور وزرای کشاورزی و آب منطقه  ضمن ابراز آگاهی از شناخت چالش های آب  و خاک  منطقه    از تشدید  این چالش های در اثر تغییرات آب و هوا و تخریب اراضی ابراز نگرانی نموده بر لزوم  توسعه  اقدامات  یکپارچه و هماهنگ جهت  تدوین  سیاست های نوین و همچنین لزوم سرمایه گذاری برای استفاده پایدار از منابع آب و خاک و  اهمیت این اقدام برای  دستیابی به اهداف توسعه پایدار  خاصه امنیت آب  و امنیت غذایی و پایان فقر  تاکید  نمودند و اقدام دولت های منطقه در موارد ذیل را خواستار شدند.

  • فعال سازی مکانیزم های هماهنگ منطقه ای و بسیج طرف های ذینفع برای تضمین اجرای موثر سیاست ها و سرمایه گذاری های جدید
  • هماهنگی و ادغام سیاست ها در بخش های کشاورزی و آب
  • افزایش سرمایه گذاری در مدیریت آب کشاورزی
  • استفاده از نوآوری، مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل و تبادل تخصص و دانش

بیشتر