روزهای زمین و آب منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا  از تاریخ 31 مارس لغاین 4 آوریل 2019  در شهر مصر در قاهر برگزار می گردد. هدف از این  بررسی پیشرفت خاصله در زمینه رسیدگی به کمبود آب در منطقه، تقویت و  تبادل دانش و تجربه  فی مابین  کشورهای عضو  و نقشه راه پیش رو  با  مد نظر دادن درس های آموخته ، چالش های  و فرصت های توسعه  پایدار می باشد. بیشتر