رویداد رژیم غذایی مدیترانه ای 18 سپتامبر در رم

تولید ، تهیه ، سرو ، تقسیم نمودن و مصرف مواد غذایی فقط به نیازهای فیزیولوژیکی مربوط نمی شود. بلکه  شیوه  انجام آنها بیان کننده  درک افراد از خود و جایگاه خود در جهان بوده  منکغس کننذه  و شکل دهنده هویت جمعی افراد می باشد.
رژیم مدیترانه ای به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود  که کشاورزی ، غذا و فرهنگ را بهم پیوند می دهد به عنوان میراث نامشهود بشر شناخته شده است در واقع ، ویژگی های خاص تولید و مصرف مواد غذایی عناصر اصلی هویت فرهنگی جوامع محلی است و می تواند ابزاری قدرتمند برای توسعه پایدار و اجتماعی در هر کشور باشد. حفظ عادات و رسوم غذایی محلی و همچنین تنوع زیستی ، عنصر اصلی چالش دستیابی به اهداف برنامه 2030 است.

نمایندگی دائم ایتالیا در  سازمان های بین المللی مستقر  در رم ، با حمایت و پشتیبانی بخش تغذیه و سیستم های غذایی فائو، براساس شواهد علمی ، مجموعه ای از رویدادها را  از سپتامبر 2019  الی پایان سال 2020 برای ارائه و بحث و گفتگو  در زمینه اصول رژیم غذایی  مدیترانه ای با هدف کمک به حرکت در جهت دستورکار سال 2030 و  انتقال این دانش گرانبها به نسل های جوان  در دست برنامه ریزی دارد. در این ارتباط اولین رویداد در تاریخ 18 سپتامبر  در مقر فائو در رم برگزار می گردد.

 بیشتر